مبدا و مقصد مسیر پروازی خود را انتخاب کرده و پروازهای 15روز آینده آن را مشاهده کنید

در حال راه اندازی می باشد

توضیحات

شهر طبس دارای یک فرودگاه داخلی می باشد.  تا سال 2016 میلادی در این فرودگاه 196 نشست و برخاست انجام شده است که 9119 کیلوگرم بار و 68574 با این پروازها جابه جا شده است. 

مقاصد پروازهای این فرودگاه با هواپیمایی ماهان به مقصد فرودگاه مهرآباد می باشد.

اطلاعات پرواز فرودگاه طبس

اطلاعات پرواز فرودگاه طبس: (داخلی 445و424)-4236701-0353        

تلفنهای تماس :          

تلفن خانه:                                       4236700- 0353     

نمابر:                                             4236661- 0353      

روابط عمومی                          (داخلی440)-4236700-0353 

دفتررئیس:                                       4236662- 0353

آدرس :استان خراسان جنوبی- شهرستان طبس گلشن- فرودگاه طبس

کد پستی :     9796149755